Oxygen3 line

Во малите станови и тесни простори креветот има повеќенаменска функција и притоа е подложен на целодневно користење и токму заради тоа брзо се валка и ги впива мирисите од околината. Поради тоа креветот-душек најдобро се штитит со практрична прекривка која лесно се пере во машина. Серијата навлаки Oxygen3 line благодарение на посебните микромолекули во својата структура ги разградува молекулите на непријатните мириси и ги претвора во молекули на азот, кислород, водород, зависно од видот на реакцијата. Со тоа се подобрува размената на воздухот и се образува долготрајна свежина на пресвлеката и самиот кревет-душек, односно со тоа позитивно се дејствува врз сонот на корисникот.