Луксима ТФК
Најдобар размер на цената и квалитетот - Best buy!

Основен модел на медицинскиот душек од џепесто јадро.Обезбедува квалитетно потпирање на секоја поедина точка на телото. Луксима ТФК како медицински душек нуди најдобар сооднос  на цената и квалитетот, така да во својот ранг е  “Best buy” избор.