Ерготест

Нов начин на индивидуален избор на оптималниот креветен систем

Како од понудените различни модели на кревети да го одбереме токму оној кој нам ке ни одговара?

Соработката  на  Шумарскиот факултет во Загреб,  Заводот за мебел и дрвни производи и компанијата БЕРНАРДА ја иницираше заедничката работа во употребата на најновите софистицирани методи-мерна опрема ЕРГОТЕСТ, која што овозможува  определување на оптималниот кревет за секоја индивидуа.
Мерната опрема ЕРГОТЕСТ ја сочинува систем на мерна еластична простирка со вградени сензори за притисок и мерно-управувачки уред со помош на кој  системот е поврзан со компјутерот  за обработка и приказот на измерените податоци.

Како функционира ЕРГОТЕСТ-от?

Начинот на работа е многу едноставен. Најпрво се поставува и зацврстува  простирката на одбраниот лежај кој лицето сака да го испита. На тој начин можеме  веќе кај пробното лежење  да го  утврдиме притисокот помеѓу креветот и човекот. Површината на   притисокот  е  многу јасно уочлива, обоена графика на екранот на компјутерот, а резултатите можат да се напишат и споредат.
Мерените вредности програмски се обработуваат, а резултатот е лесно разбирлива представа за распределбата на притисокот помеѓу човекот и лежајот.  Како заклучок, со употреба на опремата за мерење ЕРГОТЕСТ, можно е со лежење на одбраниот лежај  и мерната простирка  да се добие прецизен рецепт за својот  ”кревет од сништата”.

Распоред на притисокот кај грбната положба на телото кај оптималните душеци